Shurhold Shur-LOK Shrimp & Shad Dip Net - 17^ x 20^ x 30^